Skip to content

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATILOR COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT LA DATA INFIINTARII ACESTORA, IN BAZA HG 834/1991

Probleme privind documentatia necesara si refuzul avizarii documentatiei. Solutiile instantelor de judecata si solutia Inaltei Curti. Rolul judecatorului in aflarea adevarului. Necesitatea efectuarii unei expertize topo.

I s-a solicitat echipei noastre de avocati sa gaseasca solutii impotriva refuzului autoritatii competente de eliberare a certificatului de atesatare a dreptului de proprietate asupra terenurilor detinute de o prestigioasa societate comerciala cu  capital de stat, pe raza municipiului Constanta.

Am promovat o actiune in instanta in acest sens, supunand controlului instantei de contencios administrativ si fiscal refuzul paratului, autoritate publica centrala, de eliberare a acestui act administrativ asupra imobilelor existente in patrimoniul societatii clienta noastra.

Desi, la fond, actiunea noastra a fost respinsa, Inalta Curte de Casatie si Justitie ne-a dat dreptate, casand solutia instantei de fond si trimitand cauza spre rejudecare, cu motivarea ca prin hotararea data, instanta a incalcat normele de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii.

In motivare, instanta de control judiciar a tinut sa aminteasca in mod expres ca “unul dintre principiile fundamentale ale procesului civil este rolul judecatorului in aflarea adevarului, reglementat de dispozitiile art. 22 din Codul de Procedura civila romanesc potrivit cu care: (1) Judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.

(2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc.

(7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină seama de toate circumstanţele cauzei, judecătorul va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna-credinţă.”

In speta, instanta de control judiciar (instanta suprema din Romania), a constatat ca judecatorul fondului a nesocotit acest principiu, intrucat  pentru verificarea temeiniciei sustinerilor efectuate in interesul clientului nostru si a indeplinirii conditiilor necesare pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate privata era necesara efectuarea unei expertize tehnice in specialitatea topografie pentru a putea fi identificate si lamurite probleme care au determinat refuzul avizarii documentatiei.

Desi prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat instantei sa incuviinteze aceasta proba, judecatorul fondului a respins cererea, incalcand astfel principiul rolului judecatorului in aflarea adevarului.  Proba cu expertiza tehnica in specialitatea topografie era necesara si utila in cauza intrucat prin aceasta se puteau identifica vecinatatile terenului, se putea stabili daca terenul pentru care s-a solicitat certificatul de atestare a dreptului de proprietate privata este cel identificat in documentatia cadastrala intocmita si depusa de catre societate. Aceasta proba prezenta instantei opinia unui specialist asupra documentatiei existente la dosar in vederea stabilirii corecte a situatiei de fapt cu privire la care instanta urma a aplica normele de drept material.

Pentru motivele aratate, Curtea a conchis ca se impune casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre o noua judecata aceleiasi instante, urmand ca instanta sa se pronunte dupa lamurirea deplina a situatiei de fapt, prin administrarea tuturor problemelor necesare, inclusiv a probei cu expertiza tehnica in specialitatea topografie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.